Waarom krijgen m.n. ouderen met onderliggende ziekten deze corona-griep?

Het blijkt dat m.n. deze groep eerder en vaker een griepvaccinatie heeft gekregen.  Deze relatie is nu onderzocht en bevestigd.

Is er een verband tussen de griepprik ( vaccinatie dus) en COVID-19 sterfte? Het blijkt dat er een hoog correlatief verband bestaat tussen beide.

Bron van het oorspronkelijke artikel : https://homevaccineeducationnetwork.com/flu-vaccine-and-covid-19
Vertaling : Alex Leliveld

'

 

De griepprik en COVID-19

21 SEPTEMBER 2020

 

Is er een verband tussen de griepprik ( vaccinatie dus) en COVID-19 sterfte? Het blijkt dat er een hoog correlatief verband bestaat tussen beide.

Bron van het oorspronkelijke artikel : https://homevaccineeducationnetwork.com/flu-vaccine-and-covid-19
Vertaling : Alex Leliveld

HET GRIEPVACCIN EN COVID-19

Griepinjectie – Fatale infectie

Wat hebben de volgende landen gemeenschappelijk : België. Peru, Engeland, Spanje, Italië, Chili, Zweden, de Verenigde Staten, Mexico en Frankrijk ? Deze landen vormen de top 10 in sterftecijfers wat betreft COVID-19, (op 24 augustus 2020, volgens het Johns Hopkins instituut). Al deze landen injecteerden meer dan 49 % van hun ouderen met het griepvaccin.

Dit staat in sterk contrast met de landen onderaan deze lijst, met sterftecijfers per land, die een orde 4 kleiner zijn : Rwanda, Thailand, Mozambique, Sri Lanka, Papua Nieuw Guinea, Oeganda, Tanzania, Taiwan en Vietnam.

De griepvaccinaties in deze landen zijn uitzonderlijk laag, met uitzondering van Taiwan, dat een percentage van 49 % heeft.
Men zou kunnen zeggen, dat deze landen gebrekkige testmogelijkheden hebben.

Echter, zorgvuldige serologische onderzoeken van meerdere landen in Afrika hebben aangetoond, dat de ziekenhuizen nooit overbezet raakten en overmatige sterfte niet werd gerapporteerd. Dit ondanks het feit, dat het aantal personen met COVID antilichamen in het bloed, bijvoorbeeld in Kenia, gelijk was aan dat in Spanje. Ook zou men nog kunnen aanvoeren, dat veel gevallen wellicht gemist werden omdat de inwoners niet ernstig ziek werden.

Maar hoe we ook kijken naar de gegevens, tussen continenten of binnen een continent zelf, hogere percentages van griepinenting lijken zich te vertalen in grote aantallen COVID patiënten, variërend van mild tot ernstig.

Aangezien griepvaccinaties agressief aanbevolen worden en in de herfst van 2020 zelfs verplicht gesteld lijken te worden, is het van groot belang zowel voor burgers als de medische beroepsgroep, om deze zaak goed te bekijken.

Lees alstublieft verder omtrent gegevens, referenties en bronnen.

In landen met een lage dekkingsgraad van griepvaccinatie ziet men lage COVID19 – sterftecijfers.

Cunningham publiceerde in 2020 een lijst van Europese landen, waarin hij de dekkingsgraad van de griepprik vergeleek met het COVID19 – sterftecijfer in die landen. Deze data zijn te zien in de grafieken hieronder, bijgewerkt tot en met 16 juli 2020, en aangevuld met ieder land, waarvoor we gegevens omtrent griepvaccinatie konden vinden.

Onder andere behoren hiertoe de Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland, Japan, Ijsland, Israël en Zuid Korea. Omdat test en rapportage verschillend kan zijn tussen de diverse landen, verschaffen we eveneens een statistische z-score van de piek in de mate van oversterfte , voor zover beschikbaar in de betreffende landen.

Volledige gegevens en bronnen worden gegeven aan het einde van het artikel.

[ Hiervoor verwijzen we naar het oorspronkelijke artikel, aangezien het een vrij uitgebreide lijst van referenties betreft. Gelieve het oorspronkelijke artikel hiervoor te raadplegen]

Alle gegevens omtrent griepvaccinatie stammen uit 2019, indien beschikbaar, of uit 2018.

Figuur 1.
x-as : Het percentage inwoners, ouder dan 65, dat de griepprik kreeg.
Y-as : Aantal COVID doden per millioen inwoners.


Figuur 2.
x-as : Het percentage inwoners, ouder dan 65, dat de griepprik kreeg.
y-as : de maximale piek in oversterfte, gemeten volgens deze z-score [1]

Er zijn verschillende belangrijke conclusies te trekken uit deze grafieken :

1) Landen met een hoge dekkingsgraad van de griepprik hadden sterftecijfers ten gevolge van COVID19, die tenminste 20 keer hoger waren dan die in landen met een lage dekkingsgraad.

2) Er lijkt een omslagpunt te bestaan, dat optreedt bij 45 tot 50 % van de dekkingsgraad.

Beneden of boven dit punt lijkt er weinig correlatie te bestaan met het COVID-sterftecijfer, maar de gemiddelde sterftecijfers in landen met een dekkingsgraad boven het omslagpunt zijn aanzienlijk hoger. Dit geeft aan dat bij het bereiken van een bepaalde hoeveelheid individuen in de populatie, die het griepvaccin hebben gekregen, er een extra kwetsbaarheid optreedt ten aanzien van COVID.

Dat wil zeggen, er wordt een bepaalde drempel bereikt, hetgeen resulteert in beduidend ernstigere uitkomsten.

Hoge vaccinatiegraad van de griepprik maakt individuele COVID infecties mogelijk dodelijker

Het totale aantal COVID doden per miljoen wordt berekend als volgt : (aantal besmettingen / miljoen) * (aantal doden / besmettingen)
[Dus : het aantal besmettingen per miljoen mensen vermenigvuldigen met het percentage mensen dat overlijdt ten gevolge van een besmetting. ]

Wanneer we deze twee factoren afzonderlijk in een grafiek uitzetten, zien we dat beide beïnvloed worden door de dekkingsgraad van griepvaccinatie. Echter, het percentage van mensen dat overlijdt ten gevolge van een besmetting, lijkt sterker te worden geraakt.

Dit duidt erop, dat als een groep mensen besmet wordt, die allemaal de griepprik hebben gehad, het virus op de één of andere manier gevaarlijker wordt. Misschien geven mensen onderling een hogere virale dosis aan elkaar door of wellicht muteert het virus op de één of andere manier. Het enige land met een relatief hoog sterftecijfer, ondanks een lage vaccinatiegraad, is Hongarije.
Hongarije is het enige land dat een griepvaccin toepast, dat gebruik maakt van extra toegevoegde elementen op basis van aluminium.

Op grond van de bestaande gegevensbronnen [zie lijst onderaan het oorspronkelijke artikel] kan geen verklaring gegeven worden omtrent het effect van specifiek toegevoegde stoffen aan vaccins.
Ondersteunend bewijs, dat griepvaccins een COVID besmetting dodelijker maken in plaats van alleen maar meer besmettelijk, is dit artikel uit Afrika [2].

Het betreft al die landen, die een lage dekkingsgraad hebben van griepvaccinatie en onthult dat COVID zich inderdaad snel verspreidt door zulke populaties, maar uitzonderlijk lage sterftecijfers met zich meebrengt.

Figuur 3.
x-as : Het percentage inwoners, ouder dan 65, dat de griepprik kreeg.; y-as : Het aantal besmettingen per miljoen inwoners.

Figuur 4.
x-as : Het percentage inwoners, ouder dan 65, dat de griepprik kreeg.
y-as : Het sterftepercentage ten gevolge van COVID besmetting.

De griepprik correleerde eveneens met de oversterfte in 2017

In 2017 was er een ongebruikelijk hoge piek in de oversterfte gedurende het griepseizoen in Europa . Dit werd veroorzaakt door A(H3N2) flu . Dit was een griepvirus, waarop de griepprik niet berekend was.

Zoals onderstaand uitgelegd, kan een griepvaccin de kwetsbaarheid verhogen voor elke willekeurige infectie, die niet specifiek afgedekt wordt door het vaccin. Derhalve kan verhoogde sterfte verwacht worden in ieder jaar, waarin een primair gevaarlijke ziektekiem rondwaart, die niet in het griepvaccin zit opgenomen.

In 2017 zagen we exact hetzelfde patroon als in 2020 – meer oversterfte in landen met een hogere griep-dekkingsgraad . Ook hier weer een potentieel omslagpunt bij 50 % dekking en ook een ander potentieel omslagpunt bij 30 % dekking.

(We zien ook aanwijzingen voor een bepaald kritisch effect bij 30 % in de COVID gegevens). Anderzijds is het ook mogelijk om een lineair verband te leggen tussen deze gegevens. Deze gegevensverzameling is directer te interpreteren, aangezien geen enkel land in 2017 maatregelen nam om mensen afstand van elkaar te laten houden. [zoals de 1,5 meter maatregel bijvoorbeeld].

x-as : Het percentage inwoners, ouder dan 65, dat de griepprik kreeg.
y-as : Piek in oversterfte, gemeten als z-score

Correlatie tussen griepprik-dekkingsgraad en COVID19-sterfte , zoals waargenomen in de Verenigde Staten.

Opmerking : Let erop, dat U de drie grafieken hieronder goed bestudeert om de situatie in de Verenigde Staten goed te kunnen begrijpen.

Bekeken per staat [Florida, Californië, enz.] , kan men geen correlatie waarnemen tussen de griepprik bij ouderen en het aantal COVID-doden per miljoen in de VS.
Wanneer we echter teruggaan naar 2019 (zie gegevens-link hier beneden), zien we dat iedere staat een vaccinatiegraad had van hoger dan 50 % bij de ouderen.

Onze gegevens hierboven tonen aan dat een 50 % vaccinatiegraad in 2018 of later een omslagpunt is : Het gemiddelde COVID-sterftecijfer is dan een stuk hoger dan bij een lagere dan 50 % dekkingsgraad. Echter, toenemende dekkingwaardes boven de 50 % veroorzaken geen extra significante toename.

We zien wél een statistisch significante correlatie als we kijken naar de vaccinatiegraad van de gehele bevolking, ouder dan 18 in een staat (voor het seizoen 2018/2019) . Deze correlatie is zelfs groter, wanneer we kijken naar de dekkingsgraad bij kinderen (alweer, seizoen 2018/2019).Voor alle volwassenen ligt het omslagpunt wederom bij de 45 tot 50 %, terwijl kinderen een omslagpunt vertonen rond 63 % een een veel groter omslagpunt bij 69 %.

Iedere staat met een hoog COVID-sterftecijfer, New York meegerekend, had een hoge vaccinatiegraad voor kinderen. Aangezien de kindersterfte niettemin laag bleef, duidt dit erop, dat kinderen een dodelijker infectie overdroegen aan hun ouders.

Dit duidt er wederom op, dat griepvaccinatie de primaire oorzaak ervan is, dat individuen COVID, en met name de ernstiger variant hiervan, aan elkaar overdroegen. De COVID sterftecijfers zijn van midden juli 2020.


Figuur 6. Dekkingsgraad over alle ouderen, per staat.
x-as : Het percentage inwoners, ouder dan 65, dat de griepprik kreeg.
Y-as : Aantal COVID-doden per miljoen inwoners

Figuur 7. Dekkingsgraad over alle volwassenen, per staat.
x-as : Het percentage inwoners, ouder dan 65, dat de griepprik kreeg.
Y-as : Aantal COVID-doden per miljoen inwoners

Figuur 8. Dekkingsgraad bij kinderen, per staat.
x-as : Het percentage kinderen, 6 mnd – 18 jaar, dat de griepprik kreeg.
Y-as : Aantal COVID-doden per miljoen inwoners

Hieronder een alternatieve manier om de gegevens van de VS per staat te laten zien.
Dit voor het geval U een beetje vermoeid geworden bent van al die grafieken :


Figuur 9.
Het gemiddeld aantal doden door COVID per miljoen inwoners. Voor twee situaties, namelijk een vaccinatiegraad kleiner dan 45 % , en een , groter dan 45 %.


Figuur 10.
Hetzelfde idee als in Figuur 9.
Het aantal COVID doden als functie van de dekkingsgraad, maar dan uitsluitend bij kinderen.

U heeft het waarschijnlijk vaker gehoord :“Correlatie betekent nog niet, dat er een oorzakelijk verband is”. Een oorzakelijk verband is er echter wél, wanneer degelijk wetenschappelijk ondersteunend bewijs bestaat voor de betreffende relatie.

In het geval van het griepvaccin zijn er meerdere studies, inclusief een, die dubbelblind en placebo gecontroleerd is, waarin aangetoond wordt, dat het griepvaccin de gevoeligheid voor andere infecties doet toenemen.

Hierop wordt nu nader ingegaan, beginnend met een kort verhaal over de achtergronden van het griepvaccin en de wetenschappers die al jaren hiertegen gewaarschuwd hebben.


De griepvaccinatie : Nooit wetenschappelijk bewezen.

In 1972 rapporteerde Dr. John Anthony Morris zijn onderzoeks-bevindingen naar het griepvaccin aan zijn superieuren bij de FDA [3].

Als gerespecteerd arts en onderzoeker in dienst van de overheid, was Dr. Morris 13 jaar eerder de taak toebedeeld, om op wetenschappelijke wijze de plannen van de FDA te rechtvaardigen om het griep-vaccinatie-programma breed uit te rollen.

Voor zijn verwachtingsvolle toehoorders echter waren zijn bevindingen bijzonder teleurstellend.

Dr. Morris kwam tot de conclusie, dat de griepprik geen meetbare positieve bijdrage gaf.

Dit kwam deels hierdoor, dat het ingebrachte product niet in staat was om antilichamen te produceren in de longen. Hierdoor konden virussen zich blijven reproduceren in een zeer gevoelig gebied.

Later realiseert men zich, dat het gebrek aan een positieve effecten ook hierdoor ontstond, doordat de griepprik de kwetsbaarheid vergrootte voor virussen, waarmee in het griepvaccin geen rekening was gehouden.
Dit hield in niet herkende stukjes griepvirus of andere luchtweg-infectie-virussen, die ieder op geheel eigen wijze een gevaar konden vormen.

De bevinding van Dr. Morris, namelijk dat het griepvaccin geen netto positief resultaat opleverde, is naderhand herhaaldelijk opnieuw bewezen. Hedendaagse gegevens bevatten onder meer een studie van  Simonsen et al. (2005).

Hierin werd geconcludeerd dat de grote toename van griepvaccinatie bij ouderen tussen 1980 en 2001 er niet toe leidde, dat de seizoenssterfte ten gevolge van griep afnam. Ook een studie in Engeland , leidde tot soortgelijke conclusies. De grote toename in griepvaccinatie bij ouderen ( tegenover hen die wat jonger waren dan 65), leidde niet tot een afname van ziekenhuisopnames of sterfgevallen.

Corruptie, niet het landelijk gezondheids-welzijn

Gezien de indrukwekkende resultaten van het onderzoek van Dr. Morris, is de enige verdienste van een griepvaccin wellicht alleen maar deze , dat het de zakken vult van de farmaceutische grootindustriëlen (“Big Pharma”). Eigenlijk hadden griepvaccins afgeschaft moeten worden. Helaas is de innige verstrengeling tussen de FDA, de CDC [4] en de farmaceutische industrie, die heden ten dage goed gedocumenteerd is, geen nieuw fenomeen.

In plaats van het vaccinatie-programma te herzien, sloten de bazen van Dr. Morris snel zijn laboratorium en blokkeerden ze publicatie van zijn resultaten. “Big Pharma” slaakte een zucht van verlichting : “Goede wetenschap mocht immers nooit in de plaats komen van goede winsten” en ze gingen voort met het vergroten van de markt voor de griepprik.

Zelfs als er in normale jaren geen grote winst te behalen viel, zo was hun argumentatie, het was toch belangrijk om de productie op orde te hebben, teneinde snel grote hoeveelheden vaccin te kunnen leveren om de wereld te redden van de volgende ernstige pandemie. ( History of Vaccines, by Arthur Allen).

Maakt de griepprik een griep-pandemie nog erger ?

2009 is het jaar, waarin de eerste grote griep-pandemie plaatsvindt, nadat massale griepvaccinatie een feit is geworden.

“Big Pharma”leverde inderdaad op heroïsche wijze miljoenen doses van het griepvaccin aan om de pandemie te bestrijden.

Helaas kwamen de meeste van deze vaccins pas ter beschikking van het publiek, toen de pandemie alweer bijna over was.

Daarenboven was er het algemeen gevoelde ongemak, dat personen, die braaf het jaar ervoor hun griepprik hadden gehaald, een grotere kans hadden om het pandemische griepvirus op te kunnen lopen. Dit was medisch niet voorzien. Experts op het gebied van de publieke gezondheidszorg waren geschokt door deze bevindingen, maar hielden de kaken stijf op elkaar, terwijl Big Pharma en hun gesponsorde overheids-agentschappen het publiekelijke voetlicht gebruikten om de griep in 2009 als springplank te gebruiken voor een nog groter vaccinatie-programma.

Voor het eerst in tijden werd het griepvaccin aanbevolen voor elke Amerikaan en speciaal voor kinderen, die tegen 2020 de grootste groep afnemers waren van de griepprik. Dit, hoewel er geen bewijs was van het nut ervan. Ook bleef kwik als extract aanwezig in het vaccin.

De griepprik stimuleert andere virussen.

Zoals hierboven al opgemerkt, was 2009 geen speciale uitzondering. De griepprik bevordert routinematig de gevoeligheid voor infectie met andere ziekteverwekkers.Eventueel positieve effecten worden zodoende teniet gedaan.

Terwijl veel van de onderzoeken naar dit fenomeen werkten met patiënten, die vrijwillig kozen om al of niet een griepprik te nemen (Dierig et al., 2014),  was er één onderzoek dat de gouden standaard in acht nam van dubbel blind, gerandomiseerd, placebo gecontroleerd. (Cowling et al., 2012).

Algemeen wordt aangenomen, dat het mechanisme van toename in ziektes, andere dan de griep, ontstaat door virale interferentie.

Het is de bevinding, dat ziekte middels één virus andere virussen blokkeert.

Echter, Riken et al. (2018)   vonden dat de toename in niet-griep infecties altijd begint in de eerste 14 dagen na besmetting met het griepvirus, dus voordat enige vorm van immuniteit tegen de griep zich heeft kunnen ontwikkelen.

Dit duidt erop, dat net zoals het DTP-vaccin en andere vaccins tegen ziekteverwekkers, het griepvaccin niet-specifieke veranderingen van het immuunsysteem veroorzaakt. Deze leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor andere infecties.

De meeste studies van het griepvaccin vonden plaats bij kinderen, of vonden statistisch significante resultaten alleen maar bij kinderen. Er is echter een onderzoek, gedaan bij volwassenen, waaruit bleek, dat de gevoeligheid voor verschillende andere ziekteverwekkers, inclusief coronavirussen, specifiek toegenomen was.
Dit ondanks het feit, dat de griepprik voor deze bevolkingsgroep kruisbescherming leek te bieden tegen bepaalde ziekteverwekkers.
Dit onderzoek had betrekking op “oude” coronavirussen, niet op COVID19.
Het vermogen van de griepprik, om COVID19 aan te wakkeren, werd echter stevig bevestigd en kan, zoals we bovenstaand aangetoond hebben, duidelijk teruggevonden worden in de data omtrent COVID.


Voetnoten :

[1] z-score : Een statistische verwerkingsmethode van de waargenomen gegevens.
Waar het om gaat is dat er een uniforme manier ontstaat, om de gegevens van verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken.

Om een indruk te geven, wat de z-score precies inhoudt, volgt hieronder een grafiek van de Nederlandse gegevens :


Grafiek Nederland : Overmatige sterfte als z-score
Wat we zien, is , vanaf 2015, de mate van oversterfte in Nederland. Opvallend is de piek rond 2018. Er was toen sprake van een fikse griep-epidemie, die rondwaarde.Maar men hoorde er niets over in de media of van regeringswege. Geen lockdowns, mondkapjes of 1,5 meter maatregelen. Daar was allemaal geen sprake van.
Vervolgens zien we in 2020 een nieuwe piek : Dit is de covid19 – epidemie.
De nullijn in de grafiek geeft de gemiddelde sterfte aan. Hierdoor zijn de pieken makkelijk visueel te interpreteren. Dit is het nut van de z-score.Deze grafiek komt overigens uit de een van de referenties van het oorspronkelijke artikel.

[2] https://www.sciencemag.org/news/2020/08/pandemic-appears-have-spared-africa-so-far-scientists-are-struggling-explain-why

[3] FDA : Food and Drug Administration.
De Food and Drug Administration, afgekort FDA, is het agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten, dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen in brede zin controleert. Het controleert ook de behandeling van bloed, medische producten en cosmetica. De FDA zorgt ervoor dat de regels in de Public Health Service Act worden nageleefd.

[4] CDC : Centers for Diseases Control and Prevention.
Centrum ter beheersing en preventie van ziektes in de VS.

 

 

 

 

CDC vraagt in 2003 reeds PATENT aan op CORONA/SARS-VIRUS


Een patent aanvragen kan alleen als het virus gemanipuleerd wordt.

https://www.bitchute.com/video/iRTCQoJoC6Hi/

 

Farmaceutische bioveiligheidsagenda (R. F. Kennedy Jr.)

https://www.facebook.com/davidjsorensen/videos/3026863520773723/

'